คำเทศนา

September 15, 2012

05 กุญแจแห่งความสุขที่แท้จริง

พระเยซูคือใคร? ค้นพบกุญแจแห่งความสุขที่แท้จริงด้วยตัวคุณเอง วันนี้

September 15, 2012

06 พระคำภีร์เป็นพระคำของพระเจ้า

พระคำภีร์เป็นพระคำของพระเจ้า

October 6, 2012

07 การแลกเปลี่ยนที่ไม่สมเหตุผล

การแลกเปลี่ยนที่ไม่สมเหตุผล

October 6, 2012

09 ข่าวดีสำหรับท่าน

ข่าวดีสำหรับท่าน

October 6, 2012

10 ชีวิตใหม่ที่มีคุณค่า

ชีวิตใหม่ที่มีคุณค่า

October 6, 2012

11 มนุษย์มาจากไหน

มนุษย์มาจากไหน

October 6, 2012

12 กลับบ้านมาหาพระบิดา

กลับบ้านมาหาพระบิดา

October 6, 2012

13 พระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งที่ท่านปรารถนา

พระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งที่ท่านปรารถนา

October 6, 2012

14 ความบาปคืออะไร

ความบาปคืออะไร

October 6, 2012

01 พระเยซูคือใคร

พระเยซูคือใคร? ค้นพบคำตอบด้วยตัวคุณเองวันนี้

Page 1 of 55