หลักขอเชื่อ

 

พระคัมภีร

ในตนฉบับนั้นพระเจาไดดลใจใหมนุษยเขียนขึ้น และทรงนำผูเขียนโดยไมมีขอผิดพลาด จึงเปนพระวจนะของพระเจา อันเปนมาตรฐาน สำหรับความเชื่อและการดำเนินชีวิตของผูเชื่อ และเปนแหลงแหงการสำแดงความจริงทุกประการ.

 

พระเจา

เราเชื่อวาพระเจาเที่ยงแทผูทรงพระชนมอยูเปนนิจนิรันดร และทรงเปนผูสรางสิ่งสารพัดทั้งสิ้นมีพระองคเดียว ทรงสำแดงพระองคเปนสามพระภาค คือ พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสามพระภาคนี้ เทาเทียมกันแมมีหนาที่แตกตางกัน แตรวมกันใน การชวยมนุษยใหรอดจากบาป.

 

พระเยซูคริสต

เราเชื่อวาพระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจา ทรงปฏิสนธิโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ อยางเหนือธรรมชาติ ถือกำเนิดมาจากมาเรียก หญิงพรหมจารีย พระองคทรงเปนพระเจาแทอยาง สมบูรณ และมนุษยแทอยางสมบูรณในเวลาเดียวกัน ทรงปราศจากบาปทั้งสิ้น ทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขน เพื่อไถบาปมนุษยและทรงคืนพระชนมฝายรางกายจาก ความตายในวันที่สาม เพื่อใหพระประสงคของพระบิดา สำเร็จในเรื่องความรอดเพื่อคนทั้งปวงที่เชื่อจะรอดพน จากความบาป พระองคทรงเสด็จขึ้นสูสวรรคทั้งรางกาย ของพระองค ขณะนี้พระองคสถิตอยูเบื้องขวาพระหัตถ ของพระบิดา และวันหนึ่งในอนาคตจะเสด็จกลับมาดวย พระองคเองอีกเปนครั้งที่สองเพื่อพิพากษาและรับผูเชื่อ ในฐานะเจาสาวของพระองค.

พระวิญญาณบริสุทธิ์

 

เราเชื่อวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนพระเจา ผูดลใจมนุษยใหสำนึกบาปและกระทำใหบังเกิดใหม สถิตอยูในผูเชื่อทุกคน เพื่อใหดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ และทรงประทานของประทานแกผูที่เชื่อทุกคนตาง ๆ กัน เพื่อชวยในการดำเนินชีวิต และรับใชพระกายของ พระคริสต เราเชื่อวาของประทานทุกอยางที่มีอยูใน พระคัมภีรยังมีอยูในคริสตจักร และควรไดรับการสงเสริม ใหใชเพื่อเสริมสรางพระกาย การบัพติศมาในพระวิญญาณ บริสุทธิ์เปนประสบการณที่มักจะเกิดขึ้นแยกจากประสบ การณบังเกิดใหม เพื่อฤทธิ์เดชในการเปนพยาน หมายสำคัญเบื้องตนคือ การพูดภาษาแปลก ๆ ตาม ที่พระวิญญาณทรงโปรดใหพูด ในชีวิตคริสเตียน ผูเชื่อทุกคนตองดำเนินชีวิตที่นบนอบตอพระคริสต และยอมอยูใตการควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุกคนจึงควรเต็มลนดวยพระวิญญาณบริสุทธอยูเสมอ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน.

 

ไฟแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์

ไฟแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนพระเจา เปนอีก รูปแบบของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปนการ ทรงสถิตที่หนาแนนของพระเจาในชีวิตคริสเตียน ผูเชื่อทุกคน ที่หิวกระหายการทรงสถิตย จุดประสงคหลัก ของไฟแหงพระวิญญาณคือพระองคตองการมาชวยมาลาง เตรียมคริสตจักรใหเปนเจาสาวที่บริสุทธิ์ขององคพระเยซู ในยุคสุดทาย เพราะมีสิ่งที่ติดตัวมาในชีวิตคริสเตียนที่คริสเตียนไมรู มองไมเห็น แตเปนตัวทำลายชีวิต ปลดปลอยใหเขาเปนไท จากผีราย วิญญาณชั่วและคำสาปแชง อยางมีสันติภาพ อยางแทจริง.

 

ทูตสวรรคและวิญญาณชั่ว

เราเชื่อวาพระเจาทรงสรางทูตสวรรคจำนวนมาก ทูตสวรรคเหลานี้ปราศจากบาปเมื่อถูกสราง แต ลูซิเฟอรไดตั้งใจทำผิดบาปจึงกลายเปนมารซาตาน ทูตสวรรคบางสวนที่ติดตามซาตานจึงกลายเปน ผีวิญญาณชั่ว ซาตานกำลังครอบครองโลกแหง ความบาปนี้ แตอยางไรก็ตาม มันไมมีอำนาจเหนือ พระเจา มันพยายามที่จะทำลายแผนการของพระเจา และชีวิตมนุษย.

 

มนุษย

เราเชื่อวามนุษยคูแรกถูกสรางมาโดยปราศจากบาป ในพระฉายของพระเจา แตมนุษยคูแรกทำบาปโดย ความตั้งใจ ทำใหมนุษยทั้งปวงตกอยูใตอำนาจความบาป และการกระทำบาป และจำเปนจะตองไดรับการไถโดย พระโลหิตของพระเยซูคริสต มิฉะนั้นแลวจะถูกลงโทษ ใหพินาศนิรันดรในนรก.

 

ความรอด

เราเชื่อวามนุษยทุกคนจะรอดไดโดยพระคุณของพระเจา เพราะเขาเชื่อและวางใจพระเยซูคริสตและการไถบาป ของพระองค มิใชโดยความดีที่เขาทำ ความเชื่อและ วางใจในพระคริสตอยางแทจริงยอมหมายถึงการมีทาที ที่กลับใจตอบาป และในที่สุดแสดงผลของการกลับใจใหม ในชีวิตหลังจากการบังเกิดใหมแลว และความรอดของ คริสเตียนในโลกนี้คือสุขภาพที่ดีแข็งแรงหายโรค การเงินการทองมั่งคั่งบริบูรณและความสัมพันธที่ดีกับคนในครอบครัว กับรอบขางที่เราสัมพันธดย ความสำเร็จในชีวิตดานตาง และการรอดขึ้นสวรรครวมกับพระเยซู.

 

คริสตจักร

เราเชื่อวาคริสตจักรสากลประกอบดวยคนที่เชื่อวางใจ ในพระคริสตทั่วโลก ทุกยุค ทุกสมัย รวมกันเปน พระกายของพระคริสต แตในแตละทองที่นั้นก็มีคริสตจักร ทองถิ่น ซึ่งประกอบดวยผูเชื่อที่มารวมกันและจัดการ ประชุมเปนประจำเพื่อนมัสการ ฟงคำสอนในพระวจนะ สามัคคีธรรม เปนพยาน รวมพิธีมหาสนิทและอธิษฐาน เปนตน โดยปกติคริสเตียนทุกคนตองเปนสมาชิกของ คริสตจักรทองถิ่น.

 

พิธีบัพติศมาและพิธีมหาสนิท

เราเชื่อวา พิธีบัพติศมาตองปฏิบัติโดยวิธีจุมกายลงมิดน้ำ เพื่อแสดงเปนสัญลัษณการตาย การถูกฝง และการกลับคืน ชีพของงพระคริสต ผูที่จะรับการบัพติศมาตองเปนผูเชื่อ วางใจในพระคริสต โดยการบังเกิดใหมแลวเทานั้น พิธีมหาสนิทเปนพิธีระลึกถึงการตายของพระเยซู ซึ่งควรทำเปนประจำเสมอจนกวาพระเยซูจะเสด็จกลับมา.

 

การประชุมนมัสการ

เราเชื่อวาคริสเตียนตองนมัสการพระเจาดวยจิตวิญญาณ และความจริง การนมัสการเปนเรื่องการเห็นคุณคาของ พระเจาจึงตองมีการแสดงออกของทาทีในใจที่ถูกตอง ตอพระเจา ดังนั้น การแสดงออกใด ๆ ที่อยูในกรอบ พระคัมภีรที่ชวยใหเราเขาใกลพระเจา ตลอดจนมี ความปรารถนาและเห็นคุณคาในการนมัสการพระเจา ควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุน ดังนั้นรูปแบบใน การนมัสการจึงควรมีลักษณะคลายคลึงกับสิ่งที่ปรากฏ ในพระคัมภีรทั้งหมด เชน การมีสวนรวมของสมาชิกใน การนมัสการ การใชเครื่องดนตรีในการนมัสการ การมี บรรยากาศเปนอิสระอยางอยูในระเบียบในการแสดง ออกของการนมัสการของแตละบุคคล การใชของประทาน ในที่ประชุม เปนตน.

หลักขอเชื่อ

พระคัมภีร

ในตนฉบับนั้นพระเจาไดดลใจใหมนุษยเขียนขึ้น และทรงนำผูเขียนโดยไมมีขอผิดพลาด จึงเปนพระวจนะของพระเจา อันเปนมาตรฐาน สำหรับความเชื่อและการดำเนินชีวิตของผูเชื่อ และเปนแหลงแหงการสำแดงความจริงทุกประการ.

 

พระเจา

เราเชื่อวาพระเจาเที่ยงแทผูทรงพระชนมอยูเปนนิจนิรันดร และทรงเปนผูสรางสิ่งสารพัดทั้งสิ้นมีพระองคเดียว ทรงสำแดงพระองคเปนสามพระภาค คือ พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสามพระภาคนี้ เทาเทียมกันแมมีหนาที่แตกตางกัน แตรวมกันใน การชวยมนุษยใหรอดจากบาป.

 

พระเยซูคริสต

เราเชื่อวาพระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจา ทรงปฏิสนธิโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ อยางเหนือธรรมชาติ ถือกำเนิดมาจากมาเรียก หญิงพรหมจารีย พระองคทรงเปนพระเจาแทอยาง สมบูรณ และมนุษยแทอยางสมบูรณในเวลาเดียวกัน ทรงปราศจากบาปทั้งสิ้น ทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขน เพื่อไถบาปมนุษยและทรงคืนพระชนมฝายรางกายจาก ความตายในวันที่สาม เพื่อใหพระประสงคของพระบิดา สำเร็จในเรื่องความรอดเพื่อคนทั้งปวงที่เชื่อจะรอดพน จากความบาป พระองคทรงเสด็จขึ้นสูสวรรคทั้งรางกาย ของพระองค ขณะนี้พระองคสถิตอยูเบื้องขวาพระหัตถ ของพระบิดา และวันหนึ่งในอนาคตจะเสด็จกลับมาดวย พระองคเองอีกเปนครั้งที่สองเพื่อพิพากษาและรับผูเชื่อ ในฐานะเจาสาวของพระองค.

พระวิญญาณบริสุทธิ์

 

เราเชื่อวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนพระเจา ผูดลใจมนุษยใหสำนึกบาปและกระทำใหบังเกิดใหม สถิตอยูในผูเชื่อทุกคน เพื่อใหดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ และทรงประทานของประทานแกผูที่เชื่อทุกคนตาง ๆ กัน เพื่อชวยในการดำเนินชีวิต และรับใชพระกายของ พระคริสต เราเชื่อวาของประทานทุกอยางที่มีอยูใน พระคัมภีรยังมีอยูในคริสตจักร และควรไดรับการสงเสริม ใหใชเพื่อเสริมสรางพระกาย การบัพติศมาในพระวิญญาณ บริสุทธิ์เปนประสบการณที่มักจะเกิดขึ้นแยกจากประสบ การณบังเกิดใหม เพื่อฤทธิ์เดชในการเปนพยาน หมายสำคัญเบื้องตนคือ การพูดภาษาแปลก ๆ ตาม ที่พระวิญญาณทรงโปรดใหพูด ในชีวิตคริสเตียน ผูเชื่อทุกคนตองดำเนินชีวิตที่นบนอบตอพระคริสต และยอมอยูใตการควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุกคนจึงควรเต็มลนดวยพระวิญญาณบริสุทธอยูเสมอ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน.

 

ไฟแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์

ไฟแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนพระเจา เปนอีก รูปแบบของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปนการ ทรงสถิตที่หนาแนนของพระเจาในชีวิตคริสเตียน ผูเชื่อทุกคน ที่หิวกระหายการทรงสถิตย จุดประสงคหลัก ของไฟแหงพระวิญญาณคือพระองคตองการมาชวยมาลาง เตรียมคริสตจักรใหเปนเจาสาวที่บริสุทธิ์ขององคพระเยซู ในยุคสุดทาย เพราะมีสิ่งที่ติดตัวมาในชีวิตคริสเตียนที่คริสเตียนไมรู มองไมเห็น แตเปนตัวทำลายชีวิต ปลดปลอยใหเขาเปนไท จากผีราย วิญญาณชั่วและคำสาปแชง อยางมีสันติภาพ อยางแทจริง.

 

ทูตสวรรคและวิญญาณชั่ว

เราเชื่อวาพระเจาทรงสรางทูตสวรรคจำนวนมาก ทูตสวรรคเหลานี้ปราศจากบาปเมื่อถูกสราง แต ลูซิเฟอรไดตั้งใจทำผิดบาปจึงกลายเปนมารซาตาน ทูตสวรรคบางสวนที่ติดตามซาตานจึงกลายเปน ผีวิญญาณชั่ว ซาตานกำลังครอบครองโลกแหง ความบาปนี้ แตอยางไรก็ตาม มันไมมีอำนาจเหนือ พระเจา มันพยายามที่จะทำลายแผนการของพระเจา และชีวิตมนุษย.

 

มนุษย

เราเชื่อวามนุษยคูแรกถูกสรางมาโดยปราศจากบาป ในพระฉายของพระเจา แตมนุษยคูแรกทำบาปโดย ความตั้งใจ ทำใหมนุษยทั้งปวงตกอยูใตอำนาจความบาป และการกระทำบาป และจำเปนจะตองไดรับการไถโดย พระโลหิตของพระเยซูคริสต มิฉะนั้นแลวจะถูกลงโทษ ใหพินาศนิรันดรในนรก.

 

ความรอด

เราเชื่อวามนุษยทุกคนจะรอดไดโดยพระคุณของพระเจา เพราะเขาเชื่อและวางใจพระเยซูคริสตและการไถบาป ของพระองค มิใชโดยความดีที่เขาทำ ความเชื่อและ วางใจในพระคริสตอยางแทจริงยอมหมายถึงการมีทาที ที่กลับใจตอบาป และในที่สุดแสดงผลของการกลับใจใหม ในชีวิตหลังจากการบังเกิดใหมแลว และความรอดของ คริสเตียนในโลกนี้คือสุขภาพที่ดีแข็งแรงหายโรค การเงินการทองมั่งคั่งบริบูรณและความสัมพันธที่ดีกับคนในครอบครัว กับรอบขางที่เราสัมพันธดย ความสำเร็จในชีวิตดานตาง และการรอดขึ้นสวรรครวมกับพระเยซู.

 

คริสตจักร

เราเชื่อวาคริสตจักรสากลประกอบดวยคนที่เชื่อวางใจ ในพระคริสตทั่วโลก ทุกยุค ทุกสมัย รวมกันเปน พระกายของพระคริสต แตในแตละทองที่นั้นก็มีคริสตจักร ทองถิ่น ซึ่งประกอบดวยผูเชื่อที่มารวมกันและจัดการ ประชุมเปนประจำเพื่อนมัสการ ฟงคำสอนในพระวจนะ สามัคคีธรรม เปนพยาน รวมพิธีมหาสนิทและอธิษฐาน เปนตน โดยปกติคริสเตียนทุกคนตองเปนสมาชิกของ คริสตจักรทองถิ่น.

 

พิธีบัพติศมาและพิธีมหาสนิท

เราเชื่อวา พิธีบัพติศมาตองปฏิบัติโดยวิธีจุมกายลงมิดน้ำ เพื่อแสดงเปนสัญลัษณการตาย การถูกฝง และการกลับคืน ชีพของงพระคริสต ผูที่จะรับการบัพติศมาตองเปนผูเชื่อ วางใจในพระคริสต โดยการบังเกิดใหมแลวเทานั้น พิธีมหาสนิทเปนพิธีระลึกถึงการตายของพระเยซู ซึ่งควรทำเปนประจำเสมอจนกวาพระเยซูจะเสด็จกลับมา.

 

การประชุมนมัสการ

เราเชื่อวาคริสเตียนตองนมัสการพระเจาดวยจิตวิญญาณ และความจริง การนมัสการเปนเรื่องการเห็นคุณคาของ พระเจาจึงตองมีการแสดงออกของทาทีในใจที่ถูกตอง ตอพระเจา ดังนั้น การแสดงออกใด ๆ ที่อยูในกรอบ พระคัมภีรที่ชวยใหเราเขาใกลพระเจา ตลอดจนมี ความปรารถนาและเห็นคุณคาในการนมัสการพระเจา ควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุน ดังนั้นรูปแบบใน การนมัสการจึงควรมีลักษณะคลายคลึงกับสิ่งที่ปรากฏ ในพระคัมภีรทั้งหมด เชน การมีสวนรวมของสมาชิกใน การนมัสการ การใชเครื่องดนตรีในการนมัสการ การมี บรรยากาศเปนอิสระอยางอยูในระเบียบในการแสดง ออกของการนมัสการของแตละบุคคล การใชของประทาน ในที่ประชุม เปนตน.

หลักขอเชื่อ

พระคัมภีร

ในตนฉบับนั้นพระเจาไดดลใจใหมนุษยเขียนขึ้น และทรงนำผูเขียนโดยไมมีขอผิดพลาด จึงเปนพระวจนะของพระเจา อันเปนมาตรฐาน สำหรับความเชื่อและการดำเนินชีวิตของผูเชื่อ และเปนแหลงแหงการสำแดงความจริงทุกประการ.

 

พระเจา

เราเชื่อวาพระเจาเที่ยงแทผูทรงพระชนมอยูเปนนิจนิรันดร และทรงเปนผูสรางสิ่งสารพัดทั้งสิ้นมีพระองคเดียว ทรงสำแดงพระองคเปนสามพระภาค คือ พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสามพระภาคนี้ เทาเทียมกันแมมีหนาที่แตกตางกัน แตรวมกันใน การชวยมนุษยใหรอดจากบาป.

 

พระเยซูคริสต

เราเชื่อวาพระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจา ทรงปฏิสนธิโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ อยางเหนือธรรมชาติ ถือกำเนิดมาจากมาเรียก หญิงพรหมจารีย พระองคทรงเปนพระเจาแทอยาง สมบูรณ และมนุษยแทอยางสมบูรณในเวลาเดียวกัน ทรงปราศจากบาปทั้งสิ้น ทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขน เพื่อไถบาปมนุษยและทรงคืนพระชนมฝายรางกายจาก ความตายในวันที่สาม เพื่อใหพระประสงคของพระบิดา สำเร็จในเรื่องความรอดเพื่อคนทั้งปวงที่เชื่อจะรอดพน จากความบาป พระองคทรงเสด็จขึ้นสูสวรรคทั้งรางกาย ของพระองค ขณะนี้พระองคสถิตอยูเบื้องขวาพระหัตถ ของพระบิดา และวันหนึ่งในอนาคตจะเสด็จกลับมาดวย พระองคเองอีกเปนครั้งที่สองเพื่อพิพากษาและรับผูเชื่อ ในฐานะเจาสาวของพระองค.

พระวิญญาณบริสุทธิ์

 

เราเชื่อวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนพระเจา ผูดลใจมนุษยใหสำนึกบาปและกระทำใหบังเกิดใหม สถิตอยูในผูเชื่อทุกคน เพื่อใหดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ และทรงประทานของประทานแกผูที่เชื่อทุกคนตาง ๆ กัน เพื่อชวยในการดำเนินชีวิต และรับใชพระกายของ พระคริสต เราเชื่อวาของประทานทุกอยางที่มีอยูใน พระคัมภีรยังมีอยูในคริสตจักร และควรไดรับการสงเสริม ใหใชเพื่อเสริมสรางพระกาย การบัพติศมาในพระวิญญาณ บริสุทธิ์เปนประสบการณที่มักจะเกิดขึ้นแยกจากประสบ การณบังเกิดใหม เพื่อฤทธิ์เดชในการเปนพยาน หมายสำคัญเบื้องตนคือ การพูดภาษาแปลก ๆ ตาม ที่พระวิญญาณทรงโปรดใหพูด ในชีวิตคริสเตียน ผูเชื่อทุกคนตองดำเนินชีวิตที่นบนอบตอพระคริสต และยอมอยูใตการควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุกคนจึงควรเต็มลนดวยพระวิญญาณบริสุทธอยูเสมอ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน.

 

ไฟแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์

ไฟแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนพระเจา เปนอีก รูปแบบของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปนการ ทรงสถิตที่หนาแนนของพระเจาในชีวิตคริสเตียน ผูเชื่อทุกคน ที่หิวกระหายการทรงสถิตย จุดประสงคหลัก ของไฟแหงพระวิญญาณคือพระองคตองการมาชวยมาลาง เตรียมคริสตจักรใหเปนเจาสาวที่บริสุทธิ์ขององคพระเยซู ในยุคสุดทาย เพราะมีสิ่งที่ติดตัวมาในชีวิตคริสเตียนที่คริสเตียนไมรู มองไมเห็น แตเปนตัวทำลายชีวิต ปลดปลอยใหเขาเปนไท จากผีราย วิญญาณชั่วและคำสาปแชง อยางมีสันติภาพ อยางแทจริง.

 

ทูตสวรรคและวิญญาณชั่ว

เราเชื่อวาพระเจาทรงสรางทูตสวรรคจำนวนมาก ทูตสวรรคเหลานี้ปราศจากบาปเมื่อถูกสราง แต ลูซิเฟอรไดตั้งใจทำผิดบาปจึงกลายเปนมารซาตาน ทูตสวรรคบางสวนที่ติดตามซาตานจึงกลายเปน ผีวิญญาณชั่ว ซาตานกำลังครอบครองโลกแหง ความบาปนี้ แตอยางไรก็ตาม มันไมมีอำนาจเหนือ พระเจา มันพยายามที่จะทำลายแผนการของพระเจา และชีวิตมนุษย.

 

มนุษย

เราเชื่อวามนุษยคูแรกถูกสรางมาโดยปราศจากบาป ในพระฉายของพระเจา แตมนุษยคูแรกทำบาปโดย ความตั้งใจ ทำใหมนุษยทั้งปวงตกอยูใตอำนาจความบาป และการกระทำบาป และจำเปนจะตองไดรับการไถโดย พระโลหิตของพระเยซูคริสต มิฉะนั้นแลวจะถูกลงโทษ ใหพินาศนิรันดรในนรก.

 

ความรอด

เราเชื่อวามนุษยทุกคนจะรอดไดโดยพระคุณของพระเจา เพราะเขาเชื่อและวางใจพระเยซูคริสตและการไถบาป ของพระองค มิใชโดยความดีที่เขาทำ ความเชื่อและ วางใจในพระคริสตอยางแทจริงยอมหมายถึงการมีทาที ที่กลับใจตอบาป และในที่สุดแสดงผลของการกลับใจใหม ในชีวิตหลังจากการบังเกิดใหมแลว และความรอดของ คริสเตียนในโลกนี้คือสุขภาพที่ดีแข็งแรงหายโรค การเงินการทองมั่งคั่งบริบูรณและความสัมพันธที่ดีกับคนในครอบครัว กับรอบขางที่เราสัมพันธดย ความสำเร็จในชีวิตดานตาง และการรอดขึ้นสวรรครวมกับพระเยซู.

 

คริสตจักร

เราเชื่อวาคริสตจักรสากลประกอบดวยคนที่เชื่อวางใจ ในพระคริสตทั่วโลก ทุกยุค ทุกสมัย รวมกันเปน พระกายของพระคริสต แตในแตละทองที่นั้นก็มีคริสตจักร ทองถิ่น ซึ่งประกอบดวยผูเชื่อที่มารวมกันและจัดการ ประชุมเปนประจำเพื่อนมัสการ ฟงคำสอนในพระวจนะ สามัคคีธรรม เปนพยาน รวมพิธีมหาสนิทและอธิษฐาน เปนตน โดยปกติคริสเตียนทุกคนตองเปนสมาชิกของ คริสตจักรทองถิ่น.

 

พิธีบัพติศมาและพิธีมหาสนิท

เราเชื่อวา พิธีบัพติศมาตองปฏิบัติโดยวิธีจุมกายลงมิดน้ำ เพื่อแสดงเปนสัญลัษณการตาย การถูกฝง และการกลับคืน ชีพของงพระคริสต ผูที่จะรับการบัพติศมาตองเปนผูเชื่อ วางใจในพระคริสต โดยการบังเกิดใหมแลวเทานั้น พิธีมหาสนิทเปนพิธีระลึกถึงการตายของพระเยซู ซึ่งควรทำเปนประจำเสมอจนกวาพระเยซูจะเสด็จกลับมา.

 

การประชุมนมัสการ

เราเชื่อวาคริสเตียนตองนมัสการพระเจาดวยจิตวิญญาณ และความจริง การนมัสการเปนเรื่องการเห็นคุณคาของ พระเจาจึงตองมีการแสดงออกของทาทีในใจที่ถูกตอง ตอพระเจา ดังนั้น การแสดงออกใด ๆ ที่อยูในกรอบ พระคัมภีรที่ชวยใหเราเขาใกลพระเจา ตลอดจนมี ความปรารถนาและเห็นคุณคาในการนมัสการพระเจา ควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุน ดังนั้นรูปแบบใน การนมัสการจึงควรมีลักษณะคลายคลึงกับสิ่งที่ปรากฏ ในพระคัมภีรทั้งหมด เชน การมีสวนรวมของสมาชิกใน การนมัสการ การใชเครื่องดนตรีในการนมัสการ การมี บรรยากาศเปนอิสระอยางอยูในระเบียบในการแสดง ออกของการนมัสการของแตละบุคคล การใชของประทาน ในที่ประชุม เปนตน.