สดุดี 23:2 พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ

Welcome

คริสตจักรนิเวศน์แห่งพระสิริ บ้านหรือของพระเยซูคริสต์ที่ต้อนรับทุกท่านสู่อ้อมกอดของพระองค์ โดย อาจารย์กฤติยา สวัสดิ์แก้ว ศิษยาภิบาลคริสตจักรนิเวศแห่งพระสิริ. Read more

LOVE GOD LOVE SHEEP

CAMP 2016

เป็นความรัก ความผูกพัน ไม่ว่าวันนี้ หรือนิรันดร์กาล เราจะอยู่รวมกัน ร่วมกับองค์พระเยซูคริสต์ในบ้านของพระองค์.

Mission Trip

รักหนุนใจ เราทั้งหลายยินดีถูกสร้างในพระคริสต์ เพื่อรับใช้และถวายเกียรติพระองค์.

Care Group

แคร์กรุ๊ปคือกลุ่มสร้างสรร ที่เรามารวมกันเพื่อพบปะคิดถึงกัน นมัสการพระเจ้าในการทรงสถิตย์ เรียนพระวจนะของพระเจ้าเพื่อสร้างชีวิต.

Revival Service

งานฟื้นฟูโดย อาจารย์ นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์ เป็นการเติมเต็มพระวิญญาณบริสุทธิ์และจุดไฟพระวิญญาณ สำหรับผู้ที่หิวกระหายติตตามข่าวสารงานฟื้อนฟูได้ที่นี่. Read more

Sunday Worship

ติดตามชมรายการนมัสการย้อนหลังได้ท่างช่องทางyoutube. Read more

คำเทศนาฟื้นฟู

โดย อาจารย์ นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์ ติตตามข่าวสารงานฟื้อนฟูได้ที่นี่. Read more

คริสตจักร

นิเวศแห่งพระสิริ

คริสตจักรขององค์พระเยซูคริสต์

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า

Some image
Some image

คริสตจักรเชื่อในการเจิมด้วย

ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

การประชุมนมัสการวันอาทิตย์

สำหรับผู้ที่สนใจ

Some image

พระเยซูทรงเป็นเจ้าของคริสตจักร

พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพรเจ้าพระบิดา หรือทรงเป็นพระเจ้าอีกพระภาคหนึ่ง ที่ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อตายไถ่บาปให้มนุษย์ ซึงผู้ที่เชื่อในพระองค์จึงเป็นแกะของพระองค์
ยอห์น 3:16(KJV) เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้า เป็นอีก รูปแบบของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นการ ทรงสถิตที่หนาแน่นของพระเจ้าในชีวิตคริสเตียน ผู้เชื่อทุกคน ที่หิวกระหายการทรงสถิตย์ จุดประสงค์หลัก ของไฟแห่งพระวิญญาณคือพระองค์ต้องการมาช่วยมาล้าง เตรียมคริสตจักรให้เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ขององค์พระเยซู ในยุคสุดท้าย เพราะมีสิ่งที่ติดตัวมาในชีวิตคริสเตียนที่คริสเตียนไม่รู้ มองไม่เห็น แต่เป็นตัวทำลายชีวิต ปลดปล่อยให้เขาเป็นไท จากผีร้าย วิญญาณชั่วและคำสาปแช่ง อย่างมีสันติภาพ อย่างแท้จริง.
ลูกา 3:16(KJV) ยอห์นจึงตอบเขาทั้งหลายว่า "เราให้เจ้ารับบัพติศมาด้วยน้ำก็จริง แต่จะมีพระองค์หนึ่งเสด็จมาทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีก ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์นั้นจะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ

โปรแกรมรอบนมัสการวันอาทิตย์

07.30 น. - อธิษฐานรอบเช้า | Morning prayer
09.15 น. - ชั้นเรียนพระคำภีร์ | Bible study
10.00 น. - นมัสการและเทศนา | Worship and preach
12.30 น. - รับประทานอาหารกลางวัล | Lunch
13.30 น. - กลุ่มเสริมสร้าง | Group lesson

อาจารย์กฤติยา สวัสดิ์แก้ว

ท่านเป็นศิษยาภิบาลที่รักยิ่งของคริสตจักรนิเวศแห่งพระสิริ พระเจ้าทรงเจิมท่านให้เป็นผู้เลี้ยงแกะอย่างเข้าอกเข้าใจ และสั่งสอนคนของพระเจ้าในทางชอบธรรมตามอย่างพระเยซูคริสต์ จึงรับใช้ด้วยของประทานเพื่อให้เป็นพระพรแก่คนมากหลาย ท่านยินดีอุทิศตัวของท่าน ทั้งแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาเพื่อดูแลฝูงแกะขององค์พระเยซูคริสต์. ท่านไม่เพียงเป็นผู้สอน ผู้เลี้ยงที่ดีเลิศตามอย่างองค์พระเยซูคริสต์ แต่ท่านยังเป็นแบบอย่างตามคำสอนที่หนักแน่นและยึดมั่นในหลักข้อเชื่อ และที่สำคัญ คริสตจักรที่ท่านดูแลอยู่ได้ดำเนินกิจการในไฟพระวิญญาณ เพราะเป็นคำสั่งของพระเยซูในยุคสุดท้ายที่คริสตจักรจะถูกฟื้นฟูด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ เพื่อเตรียมทุกคน ให้เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ที่จะเสด็จมาในเร็วๆวันนี้.

เกี่ยวกับคริสตจักรนิเวศแห่งพระสิริ

คริสตจักรนิเวศแห่งพระสิริคือเหล่าคริสตชนที่รักพระเจ้า พระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยยึดถือพระคำภีร์ไบเบิล เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจกรรมทางศาสนาอย่างครบถ้วน โดยถือเอาพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อและการนมัสการ ในทุกวันอาทิตย์จึงได้มีการรวมตัวของสมาชิกและผู้ที่สนใจมาร่วมนมัสการ พระเจ้าร่วมกัน และในระหว่างสัปดาห์ก็ได้มีการพบปะกันตามบ้านที่เรียกว่า กลุ่มแคร์ เพื่อจะได้หนุนจิตชูใจและอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน.

คำสอนและคำเทศนา

โดย อาจารย์ นายแพทย์วรุณเลาหประสิทธิ์
ท่านสามารถเลือกได้ตามช่องทางดังนี้
Youtube
newhic.org
VarunRevival.org
See on facebook

งานฟื้นฟูเดือนมกราคมโดย อาจารย์ นายแพทย์วรุณเลาหประสิทธิ์

เสาร์ที่ 14 มกราคม 2017 เวลา 18:30น.
อาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017 เวลา 09:30น.
สถานีที่ Revival service West Gate Hall Central West Gate บางใหญ่ จ.นนทบุรี
จันทร์ที่ 16 มกราคม 2017 เวลา 18:30น.
อังคารที่ 17 มกราคม 2017 เวลา 09:30น.
สถานีที่ Revival service หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.เชียงราย

ถ่ายทอดสด Live